Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

1.1. Przed skorzystaniem z tego zasobu prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności (zwaną dalej Polityką). Określa Twoje prawa i obowiązki podczas korzystania z Witryny. Opisana Polityka stanowi część Regulaminu – Umowy. Jeśli nie zgadzasz się z konkretnym punktem lub nie jesteś usatysfakcjonowany całą Polityką, zalecamy zaprzestanie korzystania z tego zasobu.

1.2. Pojęcia i definicje prezentowane w tym dokumencie zostały opisane i zaprezentowane w Rozdziale 1. Terminy te mają zastosowanie, chyba że w Polityce określono inaczej.

1.3. Celem utworzenia dokumentu jest poinformowanie Użytkowników o warunkach gromadzenia, analizy i wykorzystywania danych osobowych przekazywanych do serwisu.

1.4.Wpisanie numeru telefonu i zarejestrowanie konta osobistego oznacza zgodę Użytkownika na przesyłanie i późniejsze przechowywanie informacji. Dodatkowo mogą zostać wykorzystane inne informacje uzyskane podczas korzystania z zasobu.

1,5. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące etapy: zbieranie, gromadzenie, modyfikację, aktualizację lub usuwanie. Działania te wykonywane są na potrzeby funkcjonowania Serwisu.

1.6. Zasób zastrzega sobie prawo do zmiany polityki lub jej części. Serwis zobowiązuje się do publikacji najnowszych wersji dokumentu i poszczególnych akapitów. Czas wprowadzenia zmian zostanie podany w kolumnie „Data zmian”. Zasób informuje Użytkowników o zmianie Polityki poprzez: powiadomienia w profilu osobistym, wiadomości telefoniczne, korespondencję e-mailową. Wyrażając zgodę na korzystanie z Serwisu po dokonaniu zmian, Użytkownik automatycznie akceptuje opisane punkty w ramach Polityki.

2. Informacje gromadzone i przetwarzane przez witrynę

2.1. Zasób przetwarza wyłącznie dane podane przez Użytkownika samodzielnie, na zasadzie dobrowolności. Informacje te obejmują:

 • Dane wymagane przy rejestracji i korzystaniu z usług w Serwisie – osobisty numer telefonu. W przypadku wyrażenia zgody na newsletter wiadomości, ofert od Pracodawców – adres e-mail (e-mail), numer kontaktowy zarejestrowany w systemach Telegram, WhatsApp lub Viber.
 • Informacje wymagane do rozpoczęcia korzystania z Serwisu: imię i nazwisko osoby, data urodzenia, numer telefonu komórkowego, obywatelstwo, wykształcenie, specjalność, umiejętności i doświadczenie w określonej dziedzinie, kraj oraz nazwa miasta (wieś) faktyczne miejsce zamieszkania danej osoby. Dodatkowo Użytkownik wyraża zgodę na podanie: informacji o dostępności dokumentu biometrycznego i wizy, adresu e-mail, informacji o dotychczasowym doświadczeniu zawodowym (kierunek, lata doświadczenia, poziom umiejętności), informacji o stażu pracy za granicą, pożądanej dacie zatrudnienia , dostępność kategorii prawa jazdy (otwarte), znajomość języka obcego (jaki poziom), dostępność świadectw kwalifikacji.
 • Informacja o pożądanym rodzaju pracy: indywidualna, dla małżeństwa, w zespole roboczym.
 • Zdjęcie osobiste, CV w formacie wideo.
 • Konta użytkowników w sieciach społecznościowych.

2.2. Serwis analizuje i przetwarza informacje o Użytkowniku, które zbierane są w sposób automatyczny. Takie dane obejmują:

 • informacje dozwolone obowiązującymi przepisami, a dotyczące sprzętu lub dostępu do Internetu, gdy Użytkownik korzysta z Witryny: adres IP połączenia, lokalizacja urządzenia, dane konta, wersja przeglądarki internetowej, system operacyjny sprzętu, historia przejść do adresów internetowych, log oferty pracy przeglądane przez Użytkownika w Serwisie, liczba odpowiedzi od Pracodawców, czas trwania wizyt na określonych stronach, błędy podczas ładowania lub przeglądania stron internetowych;
 • Interakcja między stronami internetowymi lub numerami telefonów używanymi do kontaktowania się z naszym centrum obsługi klienta. Informacje te są analizowane przy użyciu różnych metod, w tym plików cookie;
 • dane statystyczne: usystematyzowane informacje o kontach Użytkowników w celu badania zarejestrowanej bazy, rozwijania Strony i celów reklamowych. Informacje mogą być podawane do wiadomości publicznej i udostępniane publicznie w formie ogólnej.

Dane takie mogą mieć status „Osobowych” jedynie w przypadkach, gdy pozwalają na identyfikację tożsamości Użytkownika.

3. Wykorzystanie danych osobowych

3.1. Serwis wykorzystuje dane osobowe Użytkownika wyłącznie w określonych celach:

 • świadczenie Usług na rzecz osób zarejestrowanych zgodnie z Regulaminem Korzystania z Serwisu;
 • ocena, analiza i modernizacja usługi;
 • prowadzenie skutecznego administrowania Stroną;
 • wykrywanie i eliminowanie braków funkcjonalnych Strony.

* Dodatkowo zasób wykorzystuje dane w celu informowania Użytkowników i potencjalnych klientów o aktualizacji usługi, wprowadzeniu nowych usług itp.

4. Publikacja i rozpowszechnianie danych osobowych

4.1. Serwis nie rozpowszechnia danych osobowych zarejestrowanych uczestników, za wyjątkiem sytuacji, w których Użytkownik wyraził na to pełną zgodę lub zgodnie z warunkami niniejszej Polityki.

4.2. Niektóre strony trzecie mogą zapewniać dostęp do niektórych Twoich danych osobowych. Zapewniają to funkcje operacyjne Witryny. Do takich osób zaliczają się:

 • pracodawcy zamieszczający w zasobie ogłoszenia informacyjne w celu poinformowania Użytkowników o wolnych stanowiskach pracy, a także w celu przyszłej współpracy poza Serwisem;
 • strony partnerskie, z którymi ta Witryna ma umowę o współpracy, wzajemne publikowanie informacji o Witrynie lub Usługach (w celach reklamowych, analiz rynkowych, materiałów dziennikarskich itp.).

Przedstawiciele ci mogą przetwarzać Dane Osobowe Użytkowników w ramach warunków Witryny. Wielkość dostępu przyznanego tym osobom ustalana jest przez administratora w ścisłej zgodności z zasadami korzystania dla pracodawców i konkretnymi zasobami Internetu, z którymi współpracuje niniejszy Serwis.

Witryna nie ponosi odpowiedzialności za ochronę i przechowywanie Danych osobowych publikowanych przez podmioty pierwszej kategorii poza tym zasobem. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, w których Użytkownik samodzielnie udostępnił dane w ramach tego zasobu internetowego.

Warunki i tryb gromadzenia, analizowania, przetwarzania i przechowywania informacji przez przedstawicieli pierwszej kategorii poza Serwisem są zgodne z zasadami określonymi w szczegółowych Politykach Prywatności lub innych dokumentach regulacyjnych tych podmiotów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami informacje otrzymane przez serwisy nie mogą być uważane za dane osobowe i są określane jako „Dane osobowe”. Pomimo tego Serwis nie ponosi odpowiedzialności za gromadzenie, przetwarzanie, analizę i przechowywanie informacji przez osoby, których dane dotyczą. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób i w jakim celu otrzymane informacje są wykorzystywane przez serwisy, Użytkownik powinien zapoznać się z Polityką Prywatności, której przestrzega.

4.3. Strona zobowiązuje się do przestrzegania wymogów obowiązujących przepisów. Zgodnie z tym paragrafem, w kilku przypadkach dane osobowe mogą zostać przekazane bez powiadamiania właściciela:

 • w celu zwalczania i ochrony przed oszustwami;
 • w odpowiedzi na skargi innych Użytkowników;
 • nieprawidłowe, nielegalne korzystanie z platformy Witryny do celów osobistych;
 • na wniosek sądu, w celu przeprowadzenia dochodzenia lub na wniosek organów rządowych.

Serwis uznaje fakt udostępnienia danych w powyższych przypadkach za całkowicie legalny. W takim przypadku dane osobowe zostaną ujawnione jedynie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

5. Ochrona danych osobowych. Okres przechowywania danych użytkownika

5.1. Strona gwarantuje przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych Użytkownika zgodnie z przepisami Ustawy Ukrainy „O ochronie danych osobowych”.

5.2. Strona zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby przechowywać, przetwarzać i wykorzystywać dane osobowe zgodnie z innymi przepisami.

5.3. Wybór standardowego okresu przechowywania Danych Osobowych następuje po spełnieniu warunków określonych w punkcie 3.1 niniejszej Polityki. W takim przypadku okres ten musi wynosić co najmniej 10 lat.

Dane osobowe podlegają natychmiastowemu zniszczeniu po upływie terminu przedawnienia lub w przypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa i warunki polisy.

6. Kontakt z Serwisem. Odpowiedzialny administrator

6.1. Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika jest administrator Serwisu.

6.2. W przypadku pytań, sugestii lub próśb dotyczących danych osobowych Użytkownik może skontaktować się z administratorem drogą mailową.